POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI – INFORMACJA UPROSZCZONA

 1. Kto jest administratorem danych i do czego się zobowiązuje

5parkiet Marta Czarnecka
ul. Hubska 20
50-502 Wrocław
tel. 531-188-212
e-mail: biuro@5parkiet.pl

NIP: 9121713459
REGON: 365586052

Administrator danych osobowych zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zapisów wynikających z: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator danych osobowych zapewnia, że stosuje wszelkie niezbędne środki zabezpieczające, mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i poufności przechowywanych i przetwarzanych danych osobowych.

 1. Jakie dane są zbierane

Dane zbierane za pośrednictwem formularza kontaktowego:
– imię i nazwisko
– adres e-mail
– numer telefonu
– adres sali

 1. Jaki jest cel zbierania i przetwarzania danych

Serwis 5parkiet.pl zbiera dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez użytkowników, którzy wypełnili formularz kontaktowy.

 1. Profilowanie danych

Administrator danych osobowych nie prowadzi profilowania powierzonych mu danych osobowych.

 1. Brak zamiaru przekazania danych innemu podmiotowi

Dane powierzone administratorowi danych nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

 1. Jak długo dane będą przechowywane

Dane przekazane administratorowi danych przechowywane są bezterminowo. Usunięcie danych odbywa się na wniosek strony powierzającej.

 1. Informacja o prawie do wglądu, zmiany, usunięcia danych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie

Użytkownik serwisu przekazujący dane administratorowi danych osobowych ma prawo do ich wglądu, zmiany oraz usunięcia. W celu uzyskania wglądu do danych osobowych, ich zmiany lub chęci usunięcia należy przekazać takie żądanie na adres mailowy: biuro@5parkiet.pl

Użytkownik ma też możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie na adres mailowy biuro@5parkiet.pl wiadomości o treści: „wycofuję zgodę na przetwarzanie danych osobowych”.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku podejrzenia niewłaściwego zarządzania danymi osobowymi przez administratora danych osobowych użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego RODO.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI – INFORMACJA ROZSZERZONA

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Użytkownik strony 5parkiet.pl powierza administratorowi danych osobowych swoje dane za pośrednictwem formularza kontaktowego zawartego na stronie internetowej, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) do przetwarzania na zasadach i w celu określonym w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. Administrator danych osobowych zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Administrator danych osobowych oświadcza, że stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§2
Zakres i cel przetwarzania danych

 1. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane :
 • Imiona, Nazwisko,
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres sali

Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych wyłącznie w celu odpowiedzi na prośbę o kontakt zawartą w przesłanym formularzu kontaktowym.

§3
Obowiązki podmiotu przetwarzającego

 1. Administrator danych osobowych zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
 2. Administrator danych osobowych zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
 3. Administrator danych osobowych zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych

§4
Prawo kontroli

 1. Użytkownik przekazujący swoje dane osobowe zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Administratora danych osobowych przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.
 2. Użytkownik przekazujący swoje dane osobowe realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Administratora danych osobowych i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem.
 3. Administrator danych osobowych zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Użytkownika przekazującego swoje dane osobowe nie dłuższym niż 30 dni

§5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

 1. Administrator danych osobowych może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Polityką Prywatności do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania zleconych usług parkieciarskich lub innych związanych z przedmiotem działalności firmy 5parkiet.
 2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie użytkownika chyba, że obowiązek taki nakłada na Administratora danych osobowych prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Administrator danych osobowych informuje użytkownika o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
 3. Podwykonawca, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzającyw niniejszej Umowie.
 4. Administrator danych osobowych ponosi pełną odpowiedzialność wobec użytkownika przekazującego dane za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§6
Odpowiedzialność Administratora danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Polityki Prywatności, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
 2. Administrator danych osobowych zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania użytkownika o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Administratora danych osobowych określonych w Polityce Prywatności.

§7
Czas przechowywania danych osobowych

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje przez czas nieokreślony.
 2. Użytkownik serwisu przekazujący dane administratorowi danych osobowych ma prawo do ich wglądu, zmiany oraz usunięcia. W celu uzyskania wglądu do danych osobowych, ich zmiany lub chęci usunięcia należy przekazać takie żądanie na adres mailowy: biuro@5parkiet.pl
 3. Użytkownik ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie na adres mailowy biuro@5parkiet.pl wiadomości o treści: „wycofuję zgodę na przetwarzanie danych osobowych”.

§8
Zasady zachowania poufności

 1. Administrator danych osobowych zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od użytkownika.
 2. Administrator danych osobowych oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody użytkownika w innym celu niż zachowanie kontaktu w związku z przesłanym zapytaniem i wykonywaniem usług parkieciarskich, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

1. Serwis cyklinowaniesalsportowych.pl zbiera automatycznie informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) to pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Przeznaczone są do uzyskania danych statystycznych o odwiedzających serwis cyklinowaniesalsportowych.pl. Zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, unikalny numer oraz informację o czasie przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
• dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
• przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

4. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

5. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawiona na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

6. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jedynie do wykorzystania w usługach Google.

7. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.